وبلاگ

شیب خط و معادله خط صفرتا100

شیب خط و معادله خط

شیب خط و معادله خط نوشتن در صفحه برای ما مهم است و مفاهیم پایه ای هستند برای مطالب مهم دیگر مثل مشتق .

مفهوم مشتق

مفهوم مشتق و کاربردهای آن

مشتق مفهومی بسیار مهم در ریاضیات است که در علوم مختلف و خود ریاضیات کاربردهای فراوانی دارد و بسیار بسیار پر اهمیت است . مفهوم مشتق را در اصل میتوان...